Všeobecné prodejní podmínky společnosti Willig Fahrzeugbau GmbH, se sídlem v Mühlau, Waldstraße 11, PSČ 09241 (zapsané u městského soudu v Saské Kamenici, sp. zn. HRB 3446) pro výhradní použití s objednateli, tj. podnikateli ve smyslu § 14 BGB (něm. občanského zákoníku), veřejnoprávními právnickými osobami nebo veřejnoprávními zvláštními investičními fondy

 

I. ROZSAH PLATNOSTI

1. Následující prodejní podmínky se vztahují na všechny dodací smlouvy a dohody o provedení práce uzavřené mezi kupujícím a prodávajícím, společností Willig Fahrzeugbau GmbH, jestliže se jedná o smlouvy s podnikateli ve smyslu § 14 BGB (obch. vztah B2B), veřejnoprávními právnickými osobami nebo veřejnoprávními zvláštními investičními fondy. Vztahují se na všechny nabídky a prodeje nových a použitých strojů / nákladních vozů / nástaveb a dalších produktů. Při prodeji je kupující konečným odběratelem. Nedochází k žádnému dalšímu prodeji zboží kupujícím spotřebitelům v rámci výkonu živnostenské či samostatné výdělečné činnosti. Není-li ujednáno jinak, je další prodej kupujícího podnikatelům ve smyslu § 14 BGB (něm. občanského zákoníku) povolen za předpokladu, že je zajištěno, že v rámci řetězce dalšího prodeje nebude zboží prodáno spotřebitelům ve smyslu § 13 BGB jako konečným odběratelům.

2. Odchylné a protichůdné obchodní podmínky kupujícího jsou pro prodávajícího závazné pouze tehdy, pokud je prodávající výslovně a písemně potvrdil.

3. Tyto obchodní podmínky se vztahují také na veškeré budoucí obchody s objednavatelem, jestliže se jedná o právní úkony podobného druhu.

4. Místem plnění je Mühlau, PSČ 09241, Německo (sídlo společnosti Willig Fahrzeugbau GmbH). Výhradním místem soudní příslušnosti pro všechny spory vyplývající ze smluvních vztahů je Mühlau, je-li smluvním partnerem obchodník, veřejnoprávní právnická osoba nebo veřejnoprávní zvláštní investiční fond. Dohoda o soudní příslušnosti se vztahuje také na zákazníky, kteří vykonávají srovnatelnou obchodní činnost v zahraničí a rovněž na zahraniční instituce, které jsou srovnatelné s tuzemskými veřejnoprávními právnickými osobami či tuzemskými veřejnoprávními zvláštními investičními fondy.

5. Platí právo Spolkové republiky Německo. Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží z 11. dubna 1980 (United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods <CISG>) se neuplatní. Vyloučeny jsou rovněž Zásady evropského smluvního práva (European Principles of Contract Law, EPCL) a Zásady mezinárodních obchodních smluv (United Principles of International Commercial Contracts, UP).

 

II. NABÍDKA A UZAVŘENÍ SMLOUVY

 1. Veškeré nabídky učiněné společností Willig Fahrzeugbau GmbH jsou nezávazné. Objednávka zákazníka v našem internetovém obchodě pro nás představuje závaznou nabídku k uzavření kupní smlouvy. Pokud nám zákazník zadá objednávku, zašleme mu e-mail s potvrzením příjmu objednávky a jejími podrobnostmi (potvrzení objednávky). Toto potvrzení objednávky zatím nepředstavuje přijetí nabídky zákazníka. Má ho pouze informovat, že jsme jeho objednávku obdrželi. Kupní smlouva bude uzavřena až tehdy, když objednaný produkt odešleme zákazníkovi nebo mu odeslání potvrdíme druhým e-mailem (potvrzení o odeslání). Do tohoto okamžiku má společnost Willig Fahrzeugbau GmbH právo odstoupit od dodávky nabízeného zboží, a to zejména v případě, že toto zboží není k dispozici. Nárok na dodání zboží vzniká až po přijetí nabídky společností Willig Fahrzeugbau GmbH.

Další objednávky nebo zakázky může společnost Willig Fahrzeugbau GmbH přijmout v přiměřené lhůtě (nejpozději 14 dní) po obdržení.

 1. Pro právní vztah mezi prodávajícím a kupujícím je rozhodující pouze písemná smlouva, včetně těchto všeobecných prodejních podmínek. Dodatky a změny uzavřených dohod, včetně těchto obchodních podmínek, zejména pak ustanovení o písemné formě, musí být učiněny v písemné formě, aby nabyly platnosti.
 2. Prodávající si vyhrazuje práva na všechny nabídky učiněné z jeho strany a rovněž na vzorky, výkresy, ilustrace, výpočty, brožury, katalogy, modely a další dokumenty a pomůcky poskytnuté kupujícímu. Bez výslovného souhlasu prodávajícího nesmí kupující takové předměty ani jejich obsah zpřístupňovat třetím osobám, zveřejňovat je, používat je sám nebo prostřednictvím třetích stran nebo je kopírovat. Na žádost prodávajícího je kupující povinen vrátit tyto předměty v plném rozsahu prodávajícímu a zničit všechny případně vytvořené kopie, pokud již nejsou zapotřebí při běžném obchodním postupu nebo pokud jednání nevedou k uzavření smlouvy.
 3. Objednávka zákazníka ze zahraničí prostřednictvím našeho internetového obchodu pro nás představuje závaznou nabídkou k uzavření kupní smlouvy. Pokud zákazník učiní objednávku ze zahraničí, zkontrolujeme v jednotlivých případech vzniklé náklady na dopravu, a poté o nich budeme zákazníka informovat. Kupní smlouva bude uzavřena až poté, kdy zákazníkovi odešleme objednaný produkt, nebo jinak potvrdíme uzavření kupní smlouvy, např. zasláním faktury.
 4. Až do tohoto okamžiku máme především právo odstoupit od dodávky nabízeného zboží, zejména v případě jeho nedostupnosti. Nárok na dodání zboží vzniká až poté, co nabídku přijmeme.

III. CENY A PLATBA, PLATEBNÍ PODMÍNKY

 1. Ceny – bez skonta nebo jiné slevy – se chápou od výrobního závodu v eurech a nezahrnují DPH platnou v době dodání, případné balení, přepravu, cla, poplatky a další veřejné odvody. Zvláštní výhody nejsou poskytovány.
 2. Náklady na pojištění přepravy, nakládku a převoz a rovněž náklady na clo a kolkovné hradí kupující.
 3. Jinak jsou rozhodující ceny platné v den dodání.
 4. Pokud není dohodnuto jinak, jsou všechny faktury prodávajícího splatné okamžitě a bez jakýchkoli odpočtů. Kupní cena a ceny za doplňkové služby jsou splatné nejpozději při předání předmětu koupě a předání nebo odeslání faktury. Při platbě předem je kupní cena včetně nákladů na dopravu dohodnuta s okamžitou splatností. Podle § 286 odst. 3 BGB (něm. občanského zákoníku) dojde k prodlení nejpozději 30 dní po datu splatnosti a přijetí faktury nebo rovnocenného rozpisu plateb, pokud kupující neplní své závazky. Pro datum platby je rozhodující její přijetí u prodávajícího
 5. Nejpozději 30 dní po splatnosti musí kupující zaplatit úrok z prodlení ve výši 9 procentních bodů nad základní sazbou (§ 247 BGB). Prodávající si vyhrazuje právo prokázat vyšší škodu způsobenou prodlením.
 6. Peněžní poukázky, šeky a směnky vyžadují zvláštní dohody a jsou přijímány pouze na základě plnění, nikoli namísto plnění ve smyslu § 364 BGB (něm. občanského zákoníku). Kupující se zavazuje převzít veškeré náklady spojené s vymáháním či diskontní výlohy. Opětovné projednání a prolongace se nepovažují za plnění ve smyslu § 362 BGB (něm. občanského zákoníku).
 7. Pokud je nárok na úhradu výrazně ohrožen, má prodávající právo požadovat zálohu nebo dostatečnou jistinu Pokud kupující odmítne zaplatit zálohu nebo jistinu, může prodávající od smlouvy odstoupit a požadovat náhradu škody.
 8. Z přijatých plateb jsou nejdříve uhrazeny náklady, poté úroky a nakonec hlavní pohledávka; v případě několika pohledávek je nejdříve uhrazena nejstarší pohledávka.

IV. DODÁNÍ A DODACÍ LHŮTA

 1. Není-li v jednotlivých případech dohodnuto jinak, jsou dodávky prováděny z tuzemského závodu (sídlo společnosti Willig Fahrzeugbau GmbH). Dojde-li na žádost kupujícího k dodání nebo vyzvednutí z externího skladu, může být účtován paušální poplatek za skladování. Zboží je vždy odesíláno nepojištěné.
 2. Prodávající si vyhrazuje právo, zejména při vstupu do obchodního vztahu, uzavřít pro jednotlivé zakázky s objednatelem dohody, na základě nichž dojde k dodávkám nebo poskytnutí služeb ze strany prodávajícího výhradně po uhrazení zálohy nebo jistiny.
 3. Lhůty a termíny dodávek a plnění přislíbené prodávajícím jsou pouze přibližné, pokud není výslovně dohodnuta pevná lhůta nebo pevné datum. Pokud bylo dohodnuto odeslání, vztahují se dodací lhůty a termíny na čas předání zboží přepravci, dopravci nebo jiné třetí straně pověřené přepravou.
 4. Pokud kupující v jakémkoli okamžiku před dodáním požaduje jiné provedení předmětu koupě, musí být sjednán nový termín dodání.
 5. Prodávající může – aniž tím jsou dotčena jeho práva vyplývající z prodlení kupujícího – požádat kupujícího o prodloužení dodacích lhůt a lhůt k plnění nebo o odložení dodacích termínů a termínů plnění o dobu, ve které objednatel nedostává svým smluvním závazkům vůči prodávajícímu.
 6. Bez zvláštního smluvního ujednání je prodávající oprávněn realizovat dílčí dodávky, je-li částečné dodání pro kupujícího použitelné v rámci smluvního účelu použití, je-li zajištěno dodání zbylého objednaného zboží a nevzniknou-li v důsledku toho kupujícímu žádné významné vícenáklady (ledaže by prodávající souhlasil s převzetím těchto nákladů).
 7. Prodlení s dodáním, odpovědnost v případě prodlení s dodáním:
  1. Pokud se v případě dané kupní smlouvy jedná o fixní obchod ve smyslu § 286 II odst. 1 BGB (něm. občanského zákoníku) nebo § 376 HGB (něm. obchodního zákoníku), nese prodávající odpovědnost v souladu se zákonnými ustanoveními. Totéž platí, pokud je kupující z důvodu prodlení prodávajícího s dodávkou oprávněn uplatnit zánik jeho zájmu na dalším plnění smlouvy. V takovém případě je odpovědnost prodávajícího omezena na předvídatelnou obvyklou škodu, pakliže není prodlení s dodávkou způsobeno úmyslným porušením smlouvy ze strany prodávajícího, kdy se prodávajícímu přičítá i zavinění jeho zástupců nebo pověřenců.
  2. Stejně tak ručí prodávající vůči kupujícímu v případě prodlení s dodáním v souladu se zákonnými ustanoveními, je-li založeno na úmyslném nebo hrubém porušení smlouvy ze strany prodávajícího, kdy se prodávajícímu přičítá i zavinění jeho zástupců nebo pověřenců. Odpovědnost prodávajícího je omezena na předvídatelnou obvyklou škodu, není-li prodlení s dodávkou způsobeno úmyslným porušením smlouvy ze strany prodávajícího.
  3. V případě, že je prodlení s dodávkou ze strany prodávajícího založeno na zaviněném porušení podstatného smluvního závazku, kdy se prodávajícímu přičítá i zavinění jeho zástupců nebo pověřenců, nese prodávající odpovědnost v souladu se zákonnými ustanoveními, přičemž je odpovědnost za škodu v takovém případě omezena na předvídatelnou obvyklou škodu. Zásadní smluvní závazky jsou závazky, jejichž splnění umožňuje řádné plnění smlouvy, jejichž porušení ohrožuje dosažení účelu smlouvy a na jejichž dodržování kupující pravidelně spoléhá. Zásadním smluvním závazkem je zejména povinnost dodat dodávku včas, bez významných vad a rovněž povinnosti týkající se poradenství, ochrany a péče, které mají kupujícímu umožnit používat předmět dodávky v souladu se smlouvou nebo chránit zdraví a život zaměstnanců objednatele a jeho majetek před zásadním poškozením.
  4. Jakákoli další odpovědnost za prodlení s dodávkou ze strany prodávajícího je vyloučena. Ostatní právní nároky a práva kupujícího, které mu náleží vedle nároku na náhradu škody způsobenou prodlením s dodávkou ze strany prodávajícího, však zůstávají nedotčeny, viz zejména ustanovení o odpovědnosti dle článku X. „Odpovědnost za škody z důvodu zavinění“ těchto VOP. Výše uvedená omezení se však nevztahují na odpovědnost prodávajícího z důvodu úmyslného nebo hrubě nedbalého chování, za zaručené kvalitativní vlastnosti, za škody na životě nebo zdraví nebo podle zákona o odpovědnosti za škodu způsobenou výrobkem.
 8. Pokud je kupující v prodlení s převzetím dodávky, je prodávající oprávněn požadovat náhradu vzniklé škody a případné další vícenáklady. Totéž platí, pokud kupující zavinil porušení povinnosti spolupráce. Dojde-li k prodlení s převzetím dodávky, přechází na kupujícího riziko náhodného zhoršení kvality a náhodného zániku předmětu dodávky.
 9. Prodávající si vyhrazuje právo změnit během dodací lhůty konstrukci či tvar prototypů, pokud se tím předmět koupě nebo jeho vzhled zásadně nezmění.
 10. Informace v popisech plnění, hmotnosti, provozních nákladů, rychlosti atd. je třeba považovat za přibližné. Používá-li prodávající k označení objednávky nebo objednaných předmětů koupě symboly nebo čísla, nelze z toho odvodit žádná práva

 

V. PŘERUŠENÍ DODÁVKY

 1. V případě vyšší moci, protestních akcí zaměstnanců a jiných přerušení provozu, za která nelze ručit (např. potíže s nákupem materiálů nebo energie, zpoždění v dopravě, nedostatek energie nebo surovin, potíže při získávání potřebných úředních povolení, úřední opatření nebo chybějící, nesprávné nebo opožděné zásobování dodavateli), která trvala déle než jeden týden nebo u nichž se očekává, že budou trvat déle než jeden týden, bude dodací lhůta nebo lhůta pro převzetí prodloužena o dobu trvání takové překážky, nejdéle však o pět týdnů nad rámec lhůty pro dodatečné splnění závazku. Prodloužení nastane pouze tehdy, pokud je druhá strana okamžitě informována o příčině překážky, jakmile se zjistí, že výše uvedenou lhůtu nelze dodržet.
 2. Pokud nebylo dodání nebo převzetí provedeno včas, může druhá smluvní strana odstoupit od smlouvy, a to po stanovení přiměřené lhůty pro dodatečné splnění závazku. Smluvní strana to však musí oznámit písemně nejméně dva týdny před uplatněním svého práva na odstoupení.
 3. Pokud nebyla druhá smluvní strana na vyžádání okamžitě informována, že doručení nebo převzetí neproběhne včas, a trvala-li překážka déle než pět týdnů, může druhá smluvní strana odstoupit od smlouvy okamžitě.
 4. Nároky na náhradu škody jsou v případě článku V. bodu 1 vyloučeny, pokud příslušná smluvní strana splnila své povinnosti podle bodů 1 až 3.

VI. MÍSTO PLNĚNÍ, ZASLÁNÍ, BALENÍ, PŘECHOD RIZIKA, POJIŠTĚNÍ

 1. Místem plnění všech závazků z tohoto smluvního vztahu je sídlo pobočky společnosti Willig Fahrzeugbau GmbH, není-li stanoveno jinak.
 2. Způsob zaslání a balení podléhá náležitému uvážení společnosti Willig Fahrzeugbau GmbH, nevydá-li objednatel žádné jiné zvláštní pokyny pro zaslání.
 3. S výhradou odlišných dohod přechází riziko na kupujícího nejpozději při předání předmětu dodávky (rozhodující je přitom začátek procesu nakládky) přepravci, dopravci nebo jiné třetí straně, která je odpovědná za dodání zásilky. To platí také v případě částečných dodávek nebo v případě, že společnost Willig Fahrzeugbau GmbH převzala ještě další plnění (například expedici). Pokud se zaslání nebo předání opozdí z důvodu, jehož příčina je na straně kupujícího, přechází riziko na objednatele ode dne, kdy je společnost Willig Fahrzeugbau GmbH připravena zboží odeslat a kupujícího o tom informuje.
 4. Zaslání je ze zásady realizováno jako nepojištěné; společnost Willig Fahrzeugbau GmbH nechá zásilku pojistit proti krádeži, poškození, přepravě, poškození ohněm a vodou či dalším pojistitelným rizikům pouze na výslovnou žádost objednatele a na jeho náklady.

VII. ZAPOČTENÍ POHLEDÁVEK, PRÁVO NA ZADRŽENÍ ZBOŽÍ A ODMÍTNUTÍ PLNĚNÍ, ZÁKAZ POSTOUPENÍ POHLEDÁVEK

 1. Pro objednatele je započtení vůči pohledávkám prodávajícího nebo uplatnění práva na odmítnutí plnění nebo práva na zadržení zboží možné pouze kvůli nesporným nebo právoplatným či náležitě uváženým vlastním pohledávkám.
 2. Kupující je oprávněn uplatnit právo na zadržení zboží pouze tehdy, je-li jeho protinávrh založen na stejném smluvním vztahu.
 3. Prodávající je oprávněn provádět nebo poskytovat nevyřízené dodávky nebo plnění pouze po úhradě zálohy nebo poskytnutí jistiny, pokud se po uzavření smlouvy dozví o okolnostech, které pravděpodobně významně sníží solventnost objednatele a na jejichž základě bude ohrožena úhrada nesplacených pohledávek společnosti Willig Fahrzeugbau GmbH z příslušného smluvního vztahu objednatelem (včetně ostatních individuálních zakázek, na které se vztahuje stejná rámcová smlouva).
 4. Nároky kupujícího ze smlouvy nelze postoupit.

VIII. VÝHRADA VLASTNICKÉHO PRÁVA, POVINNOST POJIŠTĚNÍ ZBOŽÍ PODLÉHAJÍCÍHO VÝHRADĚ VLASTNICTVÍ, ZCIZENÍ ATD.

 1. Zboží zůstává vlastnictvím společnosti Willig Fahrzeugbau GmbH až do úplného zaplacení všech pohledávek z dodávek zboží z celého obchodního vztahu, včetně pohledávek na vyrovnání kontokorentu a doplňujících pohledávek, nároků na náhradu škody a proplacení šeků a směnek. Výhrada vlastnictví zůstává v platnosti i tehdy, když jsou jednotlivé pohledávky společnosti Willig Fahrzeugbau GmbH zahrnuty do aktuální faktury a je-li zůstatek čerpán a uznán.
 2. Objednatel se zavazuje zboží podléhající výhradě vlastnictví pro společnost Willig Fahrzeugbau GmbH bezplatně skladovat. Zboží se dále zavazuje pojistit v obvyklém rozsahu (např. proti požáru, krádeži, vodě atd.). Objednatel tímto společnosti Willig Fahrzeugbau GmbH postoupí své nároky na náhradu škody, na které má nárok z poškození výše uvedeného druhu vůči pojišťovnám nebo jiným osobám odpovědným za odškodnění, a to ve výši fakturační hodnoty zboží. Společnost Willig Fahrzeugbau GmbH takové postoupení přijme.
 3. Kupující je povinen udržovat po celou dobu trvání výhrady vlastnictví předmět koupě v řádném stavu a veškeré nezbytné opravy musí nechat neprodleně provést v opravnách prodávajícího nebo v jiné dílně uznané výrobním závodem. Kupující není oprávněn dohodnout se s opravárenskou dílnou na smluvním zástavním právu na předmět koupě.
 4. Na žádost prodávajícího musí kupující po dobu trvání výhrady vlastnictví sjednat pro zboží, na které se výhrada vlastnictví vztahuje, komplexní havarijní pojištění, a to s podmínkou, že nároky z tohoto havarijního pojištění náleží prodávajícímu. O pojistiteli může kupující rozhodnout svobodně; k uzavření pojištění může využít služeb zprostředkovatele, kterého si sám vybere. Prodávající má nárok na standardní pojistnou smlouvu a je oprávněn kupujícímu oznámit, že bude platit pojistné po dobu trvání výhrady vlastnictví a že mu jeho splátky bude účtovat. Pojistné, s jehož platbami se kupující dostane do prodlení, smí být poskytnuto a vymáháno. Pokud kupující neprokáže existenci pojistného krytí předložením pojistné smlouvy nejpozději při předání předmětu koupě, je prodávající oprávněn sjednat pojištění na náklady kupujícího a požádat o potvrzení o zajištění věřitele. Výlohy, pojistné atd. platí v daném případě jako součásti kupní ceny. Pojistné plnění se v plné výši použije na opravu zakoupeného motorového vozidla. V případě totální škody se pojistné plnění použije k úhradě zbývající kupní ceny. Kupující má nárok na přebytek.
 5. Kupující je oprávněn postoupit nebo používat zboží, na které se vztahuje výhrada vlastnictví, v řádném obchodním styku až do okamžiku rozhodné události pro vymáhání, pokud není v prodlení s platbou nebo se jeho finanční situace trvale nezhoršuje. Zástavy a převody jistin nejsou povoleny.
 6. Pohledávky vzniklé v souvislosti s dalším prodejem nebo z jiného právního důvodu (pojištění, protiprávní úkon) postupuje kupující v plném rozsahu pro jistotu již nyní společnosti Willig Fahrzeugbau GmbH (včetně všech pohledávek na vyrovnání kontokorentu); prodávající tímto s takovým postoupením souhlasí. Prodávající odvolatelně opravňuje kupujícího vlastním jménem vymáhat pohledávky z jeho faktur, které byly postoupeny prodávajícímu. Oprávnění k vymáhání se zruší v případě opožděné platby ze strany objednatele nebo v případě významného zhoršení finanční situace objednatele. V takovém případě kupující zplnomocní společnost Willig Fahrzeugbau GmbH k informování odběratelů o postoupení a k následnému vymáhání pohledávky. Pro uplatnění postoupených pohledávek musí kupující poskytnout potřebné informace a umožnit ověření těchto informací. Zejména musí společnosti Willig Fahrzeugbau GmbH na její žádost předat přesný seznam pohledávek, na které má nárok, včetně jmen a adres odběratelů, výše jednotlivých pohledávek, data fakturace atd.

Kupující není oprávněn postoupit tuto pohledávku ani za účelem vymáhání pohledávek cestou factoringu, ledaže je zároveň opodstatněný závazek factoringové společnosti poskytnout protiplnění ve výši pohledávek přímo prodávajícímu tak dlouho, dokud existují pohledávky prodávajícího vůči kupujícímu.

 1. Pokud se zboží podléhající výhradě vlastnictví zmocní třetí strana, zejména v důsledku exekuce, upozorní ji kupující okamžitě o vlastnictví společností Willig Fahrzeugbau GmbH a zároveň o tom informuje společnost Willig Fahrzeugbau GmbH, aby jí tak umožnil uplatnit její vlastnická práva. Pokud třetí strana není schopna uhradit společnosti Willig Fahrzeugbau GmbH jakékoli soudní nebo mimosoudní výlohy vzniklé v této souvislosti, ručí za ně vůči společnosti Willig Fahrzeugbau GmbH kupující.
 2. Společnost Willig Fahrzeugbau GmbH uvolní zboží, na které se vztahuje výhrada vlastnictví i pohledávky, které vstupují na jeho místo, na žádost podle vlastního výběru, pokud jeho hodnota přesáhne částku všech zajištěných pohledávek o více než 10 %.
 3. Pokud společnost Willig Fahrzeugbau GmbH při výkonu práva na výhradu vlastnictví vezme zpět předmět dodávky, pak ke zrušení smlouvy dojde pouze tehdy, pokud to společnost Willig Fahrzeugbau GmbH výslovně oznámí. Společnost Willig Fahrzeugbau GmbH je oprávněna uspokojit své zájmy prodejem takového zpět vzatého zboží. Po odečtení přiměřené částky za náklady na zhodnocení se výnosy z prodeje započtou proti částkám, které kupující dluží prodávajícímu.
 4. Zpracování nebo přeměna předmětu koupě ze strany objednatele je vždy prováděna jménem a z pověření společnosti Willig Fahrzeugbau GmbH. V tomto případě dále přetrvává čekatelské právo objednatele na předmět koupě i ve vztahu k přeměněnému předmětu. Pokud je předmět koupě zpracován s jinými předměty, které nepatří společnosti Willig Fahrzeugbau GmbH, získá společnost Willig Fahrzeugbau GmbH spoluvlastnictví této nové věci v poměru objektivní hodnoty předmětu koupě prodaného společností Willig Fahrzeugbau GmbH k ostatním zpracovaným předmětům v okamžiku zpracování. Totéž platí v případě smíchání. Pokud ke smíchání dojde tak, že se předmět zákazníka považuje za hlavní položku, sjednává se, že kupující převede poměrné spoluvlastnictví na společnost Willig Fahrzeugbau GmbH, a to v poměru hodnoty předmětu koupě, přičemž rozhodující je fakturovaná částka pro předmět koupě, a takto vzniklé výhradní vlastnictví nebo spoluvlastnictví zajistí pro společnost Willig Fahrzeugbau GmbH.
 5. Společnost Willig Fahrzeugbau GmbH se zavazuje na žádost kupujícího uvolnit jistiny, na které má nárok, pokud jejich hodnota převyšuje jí náležící pohledávky o více než 10 procent. Společnost Willig Fahrzeugbau GmbH si přitom může vybrat jistiny, které mají být uvolněny.

IX. ZÁRUKA, POVINNOST KONTROLY, ODPOVĚDNOST ZA VĚCNÉ VADY, ZÁKAZ POSTOUPENÍ VĚCNÝCH VAD

 1. Záruční doba z důvodu vad u nových věcí je jeden rok od dodání zboží nebo jiného přechodu rizika. Záruka na věcné vady u použitých věcí je vyloučena.

Zkrácení nebo vyloučení záruční doby se nevztahuje na záruční nároky, které směřují k náhradě škody a jsou založeny na úmyslném nebo hrubém porušení povinnosti prodávajícího nebo na porušení zásadních smluvních závazků (viz článek IV., bod 7), jakož i v případě lstivého zamlčení vady nebo příslibu záruky. Právní předpisy týkající se posunutí konce promlčecí doby či nového začátku lhůt zůstávají nedotčeny.

Zkrácení nebo vyloučení záruční doby promlčecí lhůty se nevztahuje na odpovědnost prodávajícího za újmu na životě nebo zdraví nebo podle zákona o odpovědnosti za škodu způsobenou výrobkem, viz také článek X. „Odpovědnost za škody z důvodu zavinění“ těchto VOP. Totéž platí pro porušení povinností zákonnými zástupci a pověřenci společnosti Willig Fahrzeugbau GmbH. V případě porušení hlavních povinností je odpovědnost v případech jednoduché nedbalosti omezena na škody, které jsou obvykle spojeny se smlouvou a jsou předvídatelné.

 1. Dodané předměty musí být ihned po dodání pečlivě zkontrolovány kupujícím nebo jím určenou třetí stranou. Za schválené se považují, pokud prodávající neobdrží písemnou reklamaci s ohledem na zjevné nebo jiné vady, které byly rozpoznatelné při okamžité a pečlivé kontrole, a to ihned po obdržení předmětu dodávky, nebo jinak bezprostředně po zjištění vady, nebo v okamžiku, kdy byla vada pro kupujícího rozpoznatelná při běžném používání předmětu dodávky bez bližší kontroly.

Pokud je objednatel obchodníkem ve smyslu § 1 a násl. HGB (něm. obchodního zákoníku), vztahuje se na něj povinnost kontroly a povinnost vytknout vady v souladu s § 377 HGB. Pokud zákazník nesplní stanovené oznamovací povinnosti, považují se předměty plnění za schválené.

V případě oprávněné reklamace závady/požadavku na následné plnění musí objednatel se společností Willig Fahrzeugbau GmbH uzavřít dohodu ohledně dalších kroků, aby byly náklady na následné plnění co nejnižší.

S výhradou včasné reklamace závady má společnost Willig Fahrzeugbau GmbH možnost provést následné plnění v přiměřené lhůtě ve formě opravy nebo náhradní dodávky.

Pouze po příslušné reklamaci závady a pouze v případě, že o to společnost Willig Fahrzeugbau GmbH požádá, je třeba vrátit reklamovaný předmět dodávky společnosti Willig Fahrzeugbau GmbH, přičemž dopravné musí být uhrazeno. V ostatních případech, jedná-li se o oprávněnou reklamaci, společnost Willig Fahrzeugbau GmbH uhradí náklady na nejlevnější způsob přepravy; to neplatí, pokud se náklady zvýší, protože předmět dodávky je uložen na jiném místě, než je místo jeho zamýšleného použití. V případě neoprávněné reklamace závady nese náklady na přepravu i další náklady kupující.

 1. Po zahájení zpracování dodaného zboží je veškerá reklamace zjevných vad vyloučena.
 2. Drobné, technicky nevyhnutelné odchylky v kvalitě, barvě, šířce, hmotnosti, vybavení nebo jiných technických či optických vlastnostech nelze reklamovat, pokud nenarušují použití v souladu s určením a pokud jsou pro objednatele i jinak přijatelné.
 3. V případě věcných vad dodaných předmětů je prodávající oprávněn k opravě nebo náhradní dodávce, viz. také bod 7. Pokud se následné plnění nezdaří, má kupující právo snížit cenu nebo odstoupit od smlouvy. Je-li vada způsobena vinou prodávajícího, může kupující požadovat náhradu škody pouze, pokud jsou splněny ostatní podmínky uvedené v článku X.
 4. Záruka z důvodu věcných vad neplatí, pokud kupující změní nebo nechá třetí stranu změnit předmět dodávky bez souhlasu společnosti Willig Fahrzeugbau GmbH, čímž znemožní nebo nepřijatelně znesnadní odstranění závady. V každém případě je objednatel povinen nést dodatečné náklady na odstranění vady vzniklé v důsledku změny předmětu dodávky.
 5. V případě oprávněných reklamací závad je prodávající povinen provést následné plnění, ledaže je prodávající oprávněn takové následné plnění odmítnout na základě zákonných ustanovení. Kupující musí prodávajícímu poskytnout přiměřenou lhůtu pro následné plnění. Prodávající se může rozhodnout, zda následné plnění zrealizuje odstraněním (opravou) závady nebo dodáním nového zboží. V případě odstranění závady nese nezbytné náklady prodávající, pokud se tyto náklady nezvýší, protože se předmět smlouvy nachází na jiném místě, než je místo plnění. Kupující může snížení kupní ceny požadovat teprve tehdy, když se nezdaří následné plnění; to samé platí i pro oznámení odstoupení od smlouvy nebo uplatnění nároků na náhradu škody z důvodu závady. Právo kupujícího uplatnit další nároky na náhradu škody za následujících podmínek tím zůstává nedotčeno.

 6. Bez ohledu na následující omezení odpovědnosti odpovídá prodávající podle zákonných ustanovení za škodu na životě a zdraví, která je založena na nedbalém nebo úmyslném porušení povinnosti ze strany prodávajícího, jeho zákonných zástupců nebo pověřenců a rovněž za škody, které vyplývají z odpovědnosti podle zákona o odpovědnosti za škodu způsobenou výrobkem. Za škody, na které se nevztahuje věta 1 a které jsou založeny na úmyslném nebo hrubém porušení smlouvy či lsti ze strany prodávajícího, jeho zákonných zástupců nebo pověřenců, odpovídá prodávající v souladu se zákonnými ustanoveními.

V takovém případě je však odpovědnost za škodu omezena na předvídatelnou obvyklou škodu, ledaže by prodávající, jeho zákonní zástupci nebo pověřenci jednali úmyslně. Pokud prodávající poskytl záruku za jakost nebo trvanlivost zboží nebo jeho částí, odpovídá prodávající rovněž v rámci této záruky. Prodávající však odpovídá za škody způsobené absencí zaručené kvality nebo trvanlivosti, které ale nevznikly přímo na zboží, pouze, pokud se na riziko takové škody zjevně vztahuje záruka za kvalitu či trvanlivost.

 1. Prodávající rovněž odpovídá za škody, které v důsledku jednoduché nedbalosti způsobí porušením těch smluvních závazků, jejichž splnění umožňuje především řádné plnění smlouvy a na jejichž dodržování se kupující pravidelně spoléhá a může spoléhat. Prodávající však odpovídá pouze za škody, které jsou obvykle spojeny se smlouvou a jsou předvídatelné.

Pokud je odpovědnost prodávajícího vyloučena nebo omezena, platí to také pro osobní odpovědnost zaměstnanců, pracovníků, spolupracovníků, zástupců a pověřenců prodávajícího.

 1. Postoupení nároků objednatele z vad je vyloučeno.

 

X. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODY Z DŮVODU ZAVINĚNÍ

 1. Odpovědnost společnosti Willig Fahrzeugbau GmbH za škody, bez ohledu na právní důvod, zejména z důvodu nemožnosti, prodlení, vadné nebo nesprávné dodávky, porušení smlouvy, porušení povinností při smluvních jednáních a nezákonného jednání, je – s ohledem na zavinění – omezeno v souladu s tímto článkem X. Omezení tohoto článku X. se však nevztahují na odpovědnost společnosti Willig Fahrzeugbau GmbH z důvodu úmyslného nebo hrubě nedbalého chování, za zaručené kvalitativní vlastnosti, za škody na životě nebo zdraví nebo podle zákona o odpovědnosti za škodu způsobenou výrobkem.
 2. Společnost Willig Fahrzeugbau GmbH nenese odpovědnost v případě jednoduché nedbalosti, pokud se nejedná o porušení zásadních smluvních závazků. Zásadní smluvní závazky jsou závazky, jejichž splnění umožňuje řádné plnění smlouvy, jejichž porušení ohrožuje dosažení účelu smlouvy a na jejichž dodržování zákazník pravidelně spoléhá. Zásadním smluvním závazkem je zejména povinnost dodat zboží včas a bez vad a chránit konečné zákazníky, zaměstnance objednatele i další třetí strany před škodami na zdraví způsobenými dodaným zbožím.
 3. Pokud společnost Willig Fahrzeugbau GmbH odpovídá za škodu způsobenou porušením zásadních smluvních závazků, je tato odpovědnost omezena na škody, které společnost Willig Fahrzeugbau GmbH při uzavření smlouvy předpokládala jako možný důsledek porušení smlouvy nebo s přihlédnutím k okolnostem, které jí byly známy nebo které měla znát a které měla při uplatňování obvyklé péče předvídat. Nepřímé a následné škody způsobené vadami předmětu dodávky mohou být nahrazeny pouze tehdy, pokud lze takové škody obvykle očekávat v případě použití předmětu dodávky v souladu s jeho určením.
 4. Pokud se na typické smluvní riziko vztahuje pojištění odpovědnosti společnosti Willig Fahrzeugbau GmbH, je v případě odpovědnosti za jednoduchou nedbalost odpovědnost společnosti Willig Fahrzeugbau GmbH za škodu omezena na plnění z takového pojištění odpovědnosti; to platí i v případě porušení zásadních smluvních závazků. Není-li však pojistitel povinen plnit, uhradí společnost Willig Fahrzeugbau GmbH v případě existence odpovídajících předpokladů náhradu škody až do výše pojistné částky z vlastních prostředků.
 5. Výše uvedená vyloučení a omezení odpovědnosti platí ve stejném rozsahu ve prospěch orgánů, zákonných zástupců, zaměstnanců a dalších pověřenců společnosti Willig Fahrzeugbau GmbH.

XI. ZMĚNA VOP

Společnost Willig Fahrzeugbau GmbH si vyhrazuje právo kdykoli změnit své webové stránky a tyto prodejní podmínky. Na objednávku se vždy vztahují prodejní podmínky, smluvní podmínky a všeobecné obchodní podmínky platné v době objednávky ze strany kupujícího, ledaže by změnu těchto podmínek vyžadoval zákon nebo úřední nařízení.

XII. PÍSEMNÁ FORMA

Veškerá prohlášení, která mají vliv na účinnost smluvního vztahu nebo se týkají změny smlouvy, musí být v písemné formě, s výjimkou poprodejních ústních dohod s vedením prodávajícího. Od požadavku na písemnou formu lze upustit pouze na základě písemné dohody smluvních stran.

XIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ – PLATNOST SMLOUVY V PŘÍPADĚ NEÚČINNÝCH USTANOVENÍ

 1. Pokud by některá z výše uvedených smluvních podmínek byla nebo by se stala neúčinnou nebo neproveditelnou, nebude tím ovlivněna účinnost zbývajících podmínek ani účinnost smlouvy. Totéž platí v případě, že tato smlouva obsahuje právní mezeru.
 2. Pokud smlouva nebo tyto všeobecné dodací podmínky obsahují právní mezery, budou tyto mezery nahrazeny právně účinnými předpisy, které by si smluvní strany mezi sebou ujednaly v souladu s ekonomickými cíli smlouvy a účelem těchto všeobecných dodacích podmínek, pokud by o těchto právních mezerách věděly.